Енергийно оползотворяване на биомаса

Газификация на биомаса

Газификация на биомаса

Газификаторите за твърда растителна биомаса са предназначени за работа с широк спектър от лигнино-целулозни материали, като дървесен чипс, отрези от овощарството, слама, стебла, костилки и др. Според наличностите на растителна суровина с които разполагате или можете да си набавите могат да бъдат проектирани, изработени и монтирани генераторни или когенераторни станции за производство на електричество по утвърдена технология посреднством употребата на стандартни генератори или когенератори, предназначени за работа с газ. Инсталираните електрически мощности на съоръженията могат да варират от 30 kW до 500 kW, а с утилизация на отпадната топлина от 40 до 700 kW.

Производството на електроенергия от биомаса, посредством газификацията й е най ниско капиталоемкото решение за производство на електроенергия от възобновими източници. В предлаганите от нас газификатори това се постига благодарение на уникалните системи за пречистване и парова конверсия на отделяните от биомасата катрани и липсата на пряк достъп до вода за охлаждане на получавания горим газ. По този начин единственият отпадък, получаван от газификацията на лигнино-целулозна биомаса е пепел, която от своя страна може да се продава като тор в селското стопанство.

Тук можете да видите работата на модифициран дизелов агрегат с дървесен газ, получен от наша инсталация. Генерираната електрическа мощност е 100 kW.